Vyznání víry

Naše poslání pomáhat ženám, aby ve svém životě milovaly Boha nesmírně, vychází z naší víry v Boha a z toho, jak se nám skrze Bibli zjevil.

Zde je krátké shrnutí toho, co považujeme za pravdivé:

Nicejské vyznání víry

Věříme v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.
Věříme v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, zrozeného z Otce přede všemi věky, Bůh z Boha,
Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, ne stvořený, jedné podstaty s Otcem.
Skrze něho všechno je stvořeno.
On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe, skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.
Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben.
Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma; vstoupil do nebe a sedí po pravici Otce.
Znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.
Věříme v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází.
S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován.
A mluvil ústy proroků.
Věříme v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.
Vyznáváme jeden křest na odpuštění hříchů.
Očekáváme vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.
Amen

Shrnutí přesvědčení víry

Bible je Boží neomylné Slovo.
Bůh existuje jako tři v Jednom: Otec, Syn a Duch svatý.
Věříme v Ježíšovo božství, panenské narození, bezhříšné lidství, smírnou smrt na kříži, tělesné vzkříšení a nanebevstoupení. 
Všichni zhřešili a nedosahují Boží slávy. 
Spása je pouze z milosti, pouze z víry a pouze skrze Krista.
Duch svatý přebývá ve věřících a zmocňuje je, aby žili křesťanským životem.
Kristus se vrátí, aby soudil živé a mrtvé. 
Vzkříšení těla: život věčný v nebi pro všechny skutečné věřící a věčný trest v pekle pro všechny nevěřící.
Církev je složena ze skutečných věřících ze všech kmenů, jazyků a národů.
Věřící jsou povoláváni k tomu, aby s ostatními sdíleli dobrou zprávu evangelia.