Čisté svědomí

Čtení: Skutky 24

SOAP: Skutky 24:15-16

Nic mě nerozhodí víc, než špatné svědomí. Kvůli němu nedokážu večer usnout nebo se budím uprostřed noci. Ten chvějivý nepříjemný pocit. Upozorňuje mě, že vztah s někým není v pořádku. Někdy to může být kvůli maličkostem, například když říkám blbosti, aniž bych se nejdřív zamyslela. Jindy to ale může být ze závažnějších důvodů, například když záměrně svými slovy někomu ublížím nebo když se rozhodnu zapřít Krista – ať už svými slovy nebo naopak jejich absencí.

Mám moc ráda verš v 1. Samuelově 24:6: “Ale pro to odříznutí cípu Saulova pláště si David potom dělal výčitky” (zvýraznění přidáno). Tohle znám moc dobře i já – výčitky svědomí! Výčitky jsou nicméně přínosné, protože Bůh mě skrze ně postrkává do akce. K modlitbě, k tomu, abych s tím něco dělala a abych situaci vyřešila. Skrze to je pak obnovena i má radost v Hospodinu. Jenže někdy, i přes všechnu snahu, není možné řešení situace najít. A s tím pak bojuji. Naučila jsem se ale, že když člověk udělá vše, co je v jeho silách, aby situaci pokojně vyřešil, nezbývá než ji přenechat Bohu a prosit o jeho odpuštění. Jak říká Římanům 12:18: „Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji“.

Pavel v této kapitole Skutků mluví o čistém (neporušeném) svědomí, a to ve dvou oblastech:

  • před Bohem
  • před ostatními lidmi

Pavel si byl vědom, že jeho vztah s Bohem nestál na tom, že je dobrý a dělá dobré skutky. Stál na tom, že Bůh skrze Kristovu smrt a zmrtvýchvstání zasáhl a vysvobodil jej. Pavel nicméně nepřikládal o nic menší důležitost tomu, jak žil a jednal. V tomto ohledu varoval i Timotea v 1. Timoteovi 1:19, aby si: „zachoval víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli, a tak ztroskotali ve víře“. Tohle je povzbuzení a zároveň i varování pro nás všechny.

Co to znamená, žít s čistým (neporušeným) svědomím vůči druhým? Znamená to víc, než jen žít dobrý život a konat dobro pro druhé. Pavel měl naději v Boha – věděl, že jeho budoucnost byla v dobrých rukou – že přijde zmrtvýchvstání. Věděl, že smrtí nic nekončí. Chtěl si ale být jistý, že lidé v jeho okolí budou skrze jeho život a slova mít také šanci slyšet a poznat Ježíše.

Příklad nacházíme v příběhu, kdy Pavel mluvil s místodržitelem Félixem a jeho manželkou Drusillou. Félix měl moc Pavla propustit. Jak zmínil velitel, který Pavla k Félixovi poslal, Pavel byl držen neoprávněně. „Shledal jsem, že se žaloba týká sporných otázek jejich zákona, ale že nejde o žádný zločin, který by zasluhoval smrt nebo vězení“ (Skutky apoštolů 23:29).

Pavel měl na výběr, buď bude mluvit pravdu o Ježíši, nebo se bude snažit se úplatkem osvobodit. Nebál se následků a rozhodl se mluvit otevřeně o Kristu. Jeho slova měla takovou moc, že se Félix dokonce zalekl, neboť Pavel mluvil otevřeně o hříšnosti jeho vztahu s Drusillou. Ta byla Félixovou třetí manželkou a podporoval ji v rozvodu s předchozím manželem, aby si ji mohl vzít on sám.

Po dobu dvou let spolu Félix a Pavel vedli pravidelné hovory. Mohly bychom předpokládat, že během tak dlouhé doby Félix Pavlovo nespravedlivé věznění ukončí. On však namísto toho vyšel vstříc židům a ponechal ho ve vězení až do doby, kdy se vlády ujal Félixův nástupce. Život není vždycky spravedlivý. Pavel udělal správnou věc – nesnažil se Félixe podplatit a místo toho mu po celou dobu svědčil. Zdálo se, že Félixe Pavlova slova zajímala, ale ve výsledku to vypadalo, že se jej nijak nedotkla.

I když děláme správné věci, nepřinesou nám vždy výsledek, který bychom chtěly. Jsme povolávány k tomu být Bohu věrné (nehledě na výsledek) a zachovávat si čisté svědomí ať už před Ním, tak i před ostatními. Naděje, kterou máme v Bohu – ta jistá budoucnost – by měla proměňovat naše každodenní životy. Dělejme si méně starostí o věci, které jsou důležité pro tento svět a mysleme více na to, co vydrží věčně. Misionář Jim Elliot napsal: „Hlupákem není ten, který se vzdá toho, co si nemůže nechat, aby získal, co nemůže ztratit“. 

  • Máte čisté, neporušené svědomí před Bohem? Pokud ne, povězte mu o tom. Vyprošujte Jeho odpuštění a přijměte ho.
  • Máte čisté svědomí před ostatními? Pokud vám na mysl přijde někdo, ohledně koho máte špatné svědomí, řekněte o tom Bohu. Zamyslete se, co s tím můžete udělat a pokud je to ve vašich možnostech, snažte se situaci vyřešit.
  • Odráží váš život a vaše slova Krista? Ukazují ho ostatním? Žijete stylem věrným Bohu a Jeho Slovu?

Vyhraďte si dnes chvilku času a chvalte našeho dokonalého Boha, který očišťuje naše svědomí od hříchu. Žijte ve svobodě. Sdílejte Jeho dobrou zprávu s ostatními. Hledejte nejprve Jeho království. Až pak budete i vy schopné říct: „Mám naději v Bohu a snažím se zachovat neporušené svědomí před Bohem i lidmi“.

– Julie

Související studium Bible

Nejnovější