Je důležité mít Boží dílo na paměti

Čtení: Skutky 21

SOAP: Skutky 21:19-20

Pavel je pozdravil a vyprávěl jim podrobně všechno, co Bůh jeho působením vykonal mezi pohany. Když to vyslechli, chválili Boha. Potom řekli Pavlovi: „Pohleď, bratře, kolik tisíc židů uvěřilo v Krista, a všichni jsou nadšenými zastánci Zákona.“ – Skutky 21:19-20

Pavel hodně cestoval. Jedna z jeho cest ho zavedla do Jeruzaléma, kde strávil nějakou dobu s Jakubem. Během této doby svědčil Jakubovi a tamním starším o všech věcech, které Bůh vykonal skrze jeho službu pohanům. Jsem si jistá, že mluvil o spasení, kterého byl svědkem, a také o ochraně a zaopatření, kterých se mu od Pána během cest a setkání s různými lidmi dostávalo. Mějte na paměti, že jeho cesty nebyly vždy úplně bezpečné (2. Korintským 11:25-27).

Právě myšlenka, abychom si pamatovaly, co Hospodin vykonal a koná, je něčím, k čemu byl Boží lid povoláván už od samého počátku.

Připomínejme si

Už v době, kdy Izraelci putovali pouští po vyvedení z Egypta, jim Hospodin řekl, aby si dávali pozor a pamatovali na vše, co pro ně Pán udělal. Jejich vstup do země zaslíbené nebyl daleko. Bůh moc dobře věděl, jak jednoduché bude zapomenout na toho Boha, který je vyvedl z otroctví, který je ochraňoval, zaopatřoval v divočině a přivedl do země zaslíbené.

„Pak si dávej pozor, abys nezapomněl na Hospodina, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.“ –  Deuteronomium 6:12

V Žalmu 77:12 mluví David o tom, že si připomíná „skutky Hospodinovy“. V Lukášovi 22 Ježíš ustanovil Večeři Páně, skrze kterou ukázal učedníkům, že chce, aby byla jeho smrt určitým způsobem zapamatována. Ježíš řekl: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku“ (Lukáš 22:19).

Proč je připomínání důležité

Je důležité naučit se pravidelně si připomínat, co pro nás a celý svůj lid Bůh vykonal. Jsme zapomnětlivé. Když zapomeneme, začneme si stěžovat. Najednou vnímáme své životy s pocitem, že Bůh není spravedlivý a neslyší naše modlitby. Což často vede k tomu, že se začneme utápět v sebelítosti a hněvu vůči Němu.

Zapomínání úžasných Božích skutků v našich životech může vést k tomu, že se cítíme v právu a nárokujeme si Boží milost a milosrdenství. Přitom si ve skutečnosti nezasloužíme nic. Vše je milost.

Zapomnětlivost může být také příčinou žárlivosti na Boží skutky v životech našich sester. Místo toho, abychom se s nimi radovaly, žárlíme na ně.

Když budeme Boží skutky v Písmu a ty v našich životech udržovat v živé paměti, budeme posilovat naši víru. Posilněná víra vede k přirozenější chvále a odhodlanějším modlitbám. Zároveň jsme skrze naše upamatování také lépe připravené posilovat víru druhých a oslavovat Boha. 

Skvělým způsobem, jak si zapamatovat, co Bůh ve vašem životě udělal a dělá, je psát si deník. Čas od času si sepište všechny způsoby, jakými Bůh pracoval ve vašem srdci, životě a v životě vaší rodiny. Občas si pak své zápisky pročtěte a připomínejte si, že Bůh na své děti nezapomíná a vy máte mnoho důvodů ho chválit.

S pohledem upřeným na Ježíše,

Související studium Bible

Nejnovější