Neztrácej odvahu

Čtení: Skutky 22:30-23:35

SOAP: Skutky 23:10-11

Hádka byla stále prudší a velitel se bál, že Pavla rozsápou. Proto povolal vojenský oddíl, aby Pavla vyrval z jejich středu a zavedl ho do pevnosti. Následující noc stanul před Pavlem Pán a řekl: „Neztrácej odvahu! Jako jsi svědčil o mně v Jeruzalémě, tak musíš svědčit i v Římě.“ – Skutky 23:10-11

Jedna z pasáží Písma, kterou mám moc ráda a hodí se k situaci, jíž čelil Pavel ve Skutcích 23, je Matouš 28:18-20.

Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“

Dokážu si představit, jak se Pavel v té studené tmavé cele musel cítit, když přemýšlel, co s ním asi bude. Byl plný obav, vystresovaný a dost možná i hladový. Velekněží, kteří ho měli soudit, byli rozděleni na dva tábory. Odmítali Pavla poslouchat a někteří z židů spřádali plány na jeho smrt. Vypadalo to, že Pavel bude v Jeruzalémě zabit a jeho plány na šíření Kristova poselství v Římě (a ještě dál) nikdy nedojdou naplnění. Vím, že já sama jsem se obdobně cítila, když jsem se modlila za něčí spasení a zdálo se, že ten člověk se Bohu víc a víc vzdaluje. Je to frustrující, když se zdá, že naše modlitby zůstávají nevyslyšeny.

Bůh se ale Pavlovi v tuto kritickou chvíli zjevil, aby ho povzbudil a ujistil, že bude o evangeliu v Římě svědčit.

Slib Boží přítomnosti a pomoci je pravdivý i dnes pro nás. Zmocňuje a posiluje nás k životu podle Krista, který je svědectvím pro ostatní. Vytrvejte v modlitbách za spasení vašich přátel nebo členů rodiny. Modlete se za to, aby více lidí mohlo slyšet evangelium. Hospodin slíbil, že když budeme pokračovat v tom, co nám položil na srdce a svěřil do rukou, nikdy nás neopustí ani nenechá.

Bible zaznamenává, že Pán se pak Pavlovi zjevil ještě třikrát, aby mu dodal ujištění. Kdykoliv se budete při hlásání evangelia cítit vystrašeně a budete ztrácet naději, vzpomeňte si na dnešní verš a neztrácejte odvahu.

Nebeský Otče, děkujeme Ti za dar Tvé nekončící přítomnosti v našich životech. Modlíme se, aby naše srdce byla pevně ukotvená v Tobě a abychom měly odvahu hlásat tvé evangelium kamkoliv jdeme, v jakékoliv kapacitě, kterou máme, a s odhodláním. Ve jménu Pána Ježíše, Amen.

Ebos

Související studium Bible

Nejnovější