Povolání a dary evangelia

Čtení: Skutky 3

SOAP: Skutky 3:16

Smyslem knihy Skutků je nastínit nám, jak se na světě křesťanská víra šířila. Tato kniha je svědectvím Božího působení. Stejně jako všechny ostatní knihy Bible, i tato kniha nás vyzývá k vyznání hříchu a víře v Ježíše.

Ve třetí kapitole čteme o Petrovi a Janovi, kteří uzdravili chromého muže. Lidé, kteří tomuto uzdravení byli svědky, žasli nad tím, co Petr a Jan dokázali.

Jak to, že byla Petrovi a Janovi dána moc uzdravovat? Bylo to proto, aby lidem ukázali jejich potřebu mnohem hlubšího, duchovního uzdravení. Uzdravení, které vyžaduje víru a vyznání. Skrze Petrova slova se zamysleme nad povoláním evangelia, a také nad dary, které nám zaslibuje: „Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí, až k vám pošle ohlášeného Mesiáše – Ježíše.“ Skutky 3:19-20

Povolání víry

Víra předchází vyznání a přináší život, ale musí to být víra v tu jedinou Pravdu. Mít víru v sebe samou nezmění naše srdce. Mít víru v někoho jiného neuzdraví naši duši. Víra v systém, filozofii, pohled na svět nebo práci nevyřeší problém našeho hříchu, který nás odděluje od Boha.

Naše víra musí být vložena jen a pouze v Ježíše, Božího Syna. On je tím jediným, který nás dokáže obnovit, opravit, změnit a uzdravit tím nejhlubším a nejdůležitějším možným způsobem.

Ten chromý člověk měl víru. A i když Petr a Jan uzdravili jeho fyzické tělo, byl to právě Ježíš, který ho uzdravil na mnohem hlubší úrovni.

„A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví – a víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima.“ Skutky 3:16

Povolání vyznání

Petr využil pozornosti lidí kolem, aby je povolal k vyznání hříchu a obrácení se k víře v Ježíše (verš 19).

Moc se mi líbí jednoduchá a nápomocná definice teologa James P. Boyce (1886), který řekl: „Vyznání je lítost nad hříchem, doprovázená odhodláním, s Boží pomocí již nehřešit.“

Vyznání je přijetí či přiznání, že jsme zhřešily a potřebujeme Boží pomoc, abychom mohly jít po Jeho stezkách. Vyznání pohání naše odhodlání žít pro Jeho slávu. Povolání k vyznání je spojeno s dary evangelia.

Dar odpuštění

Vyznání vede ke krásnému daru – daru odpuštění. Lidé, kteří obklopovali Petra, netušili, jak hluboký jejich hřích byl. Ani dnes, po více než dvou tisíc let, nemáme nejmenší ponětí o tom, jak hluboký náš hřích je. Všichni potřebujeme dar odpuštění a úžasné na tomto daru je, že je přetrvávající. Bůh nám neodpustí jen jednou a pak už bude stále očekávat dokonalost. Odpouští nám každý den, každou hodinu a každou chvíli.

Takové odpuštění přichází skrze vyznání, které přichází s vírou.

Dar odpočinutí

Když Petr povolával k víře a vyznání, říkal také lidem, že víra a proměněné srdce vedou k času odpočinutí (verš 20). Všechny z nás čas odpočinku potřebují a touží po něm, nemám pravdu?

Co je dar odpočinutí? Ježíšova oběť přináší jeden dar za druhým. Jedním z nich je čas duchovního odpočinku, který zahrnuje radost, útěchu a pokoj. Díky tomu dokážou křesťané procházet těžkým obdobím se slzami v očích, ale zároveň prožívat radost v srdci. Mohou být osamělí a zároveň zažívat útěchu. Život je těžký, ale nacházíme v něm pokoj díky daru spasení.

Neberme naše spasení jako samozřejmost. Vyznávejme své hříchy každý den a chvalme Hospodina za dary, které nám dává!

S pohledem upřeným na Ježíše,

Jen

 

Studijní deník Zmocněná je k dispozici zdarma jako PDF ke stažení (najdete na této stránce).

Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku a Instagramu pro každodenní povzbuzení a inspiraci z Božího Slova! Jsme tu pro vás!

Související studium Bible

Nejnovější