To je věčný život (Jan 17:3)

Čtení: Jan 17
SOAP: Jan 17:3

“A to je ten věčný život – aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista.”

Sedmnáctá kapitola Janova evangelia je poslední kapitolou, kterou Jan věnuje Ježíšově službě veřejnosti. Jan vystavěl argumentaci svého evangelia tak, že popsal Ježíšovu veřejnou službu (tato část zahrnuje také Ježíšova zázračná znamení a tvrzení o tom, kým je), Jeho osobní službu a poté Jeho zatčení, soud, ukřižování a vzkříšení. V dnešním čtení Ježíše nacházíme jak se během poslední noci, kterou stráví se svými učedníky, modlí ke svému Otci. Tato pasáž je konečnou částí Ježíšovy osobní služby.

Ve své modlitbě se Ježíš nejprve modlil, aby byl skrze něj Otec oslaven. Ježíš věděl, co ho čeká, a tak prosil Otce, aby se oslavil skrze vše, co se mu stane. Nechtěl si slávu nechat sám pro sebe, chtěl ji všechnu odevzdat Otci. Prvních pět veršů této kapitoly nám připomíná prvních pět veršů Janova evangelia. Připomínáme si Ježíšovu autoritu, Jeho roli ve stvoření, Jeho věčnou podstatu a Jeho dar věčného života.

V celém tomto evangeliu nám je opakovaně dokazováno, že Ježíš Kristus je Boží Syn a jediná cesta k věčnému životu. Dnes se nám dostává plnějšího pochopení toho, co přesně věčný život je. Věčný život se totiž netýká jen délky života, ale také jeho kvality. Kvalita života ve věčnosti se nemůže s ničím měřit a je nevysvětlitelná, protože je postavena na našem vztahu s Bohem-Otcem skrze Boha-Syna. Jedině skrze Ježíše můžeme znát Boha. Není to intelektuální, rozumové poznání, ale vztahové. Když svou víru vložíme v Ježíše, když uvěříme, že On je Božím Synem, který nás osvobodil od hříchu skrze svou oběť, pak s ním můžeme navázat vztah. Náš vztah s Ježíšem nám umožňuje znát jediného pravého Boha. Věčný život je vztah s Ním.

V Janově evangeliu nyní nastává změna. Už nebudeme dále číst o Ježíši, který říká, kým je, nebo který se obhajuje před náboženskými autoritami své doby. Namísto toho čteme o Ježíši, který se pokořil v zájmu celého světa. Než však započaly poslední události Jeho života na zemi, modlil se Ježíš za své učedníky a všechny věřící. Jeho láska k učedníkům a všem věřícím je očividná nejen skrze tuto modlitbu, ale také skrze vše, co zanedlouho poté vydržel proto, aby k sobě mnohé přivolal. Bez Jeho lásky k nám by věčný život nebyl možný. Bez Boží úžasné lásky k tomuto světu by Jeho Syn nikdy nepřišel na zem, aby zde zemřel místo nás a nabídl nám tak věčný život s Ním.

Studijní deník Jistota věčnosti je k dispozici ve dvou formách: zdarma jako PDF ke stažení (najdete dole na této stránce), nebo k zakoupení jako krásný tištěný deník se stránkami pro vaši osobní studii a poznámky přes e-shop Book Depository (naleznete zde).

Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku a Instagramu pro každodenní povzbuzení a inspiraci z Božího Slova! Jsme tu pro vás!

Související studium Bible

Nenalezeno

Nejnovější