Ušlechtilá réva (Jan 15:1)

Čtení: Jan 15:1–16:33
SOAP: Jan 15:1

“Já jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař.”

Dnešní čtení se také odehrává během Ježíšova posledního večera s učedníky, těsně před ukřižováním. Ježíš jim umyl nohy, nechal odejít zrádce, oznámil, že je cesta, pravda a život, a začal učedníkům vysvětlovat službu přicházejícího Ducha svatého. Dnes čteme o tom, jak dojedli a Ježíš jim dal poslední instrukce a varování. Ještě předtím ale Jan ve svém evangeliu zahrnul poslední Ježíšovo tvrzení: „Já jsem ušlechtilá réva.“

V prvním znamení, kterým Jan ukazoval, že Ježíš je Boží Syn a jediná cesta k věčnému životu, proměnil Ježíš vodu ve víno. Víno pochází z hroznů, které rostou na vinné révě, hojně se vyskytující v Jeruzalémě a jeho okolí. Když se větve oddělí o révy, začnou umírat a už nenesou ovoce. Avšak když jsou napojené na révu, jejich zdroj života, nesou mnoho ovoce.

Ježíš své učedníky a společně s nimi i všechny své následovníky varoval, aby zůstávali v něm, v ušlechtilé révě. Když v něm zůstáváme, ctíme Otce a prokazujeme tak, že jsme Jeho učedníky. Když své životy začneme žít o samotě a oddělujeme se od révy, chřadneme. Ježíš je nám zdrojem života, když se ho každý den držíme.

Když v něm zůstáváme, můžeme následovat Jeho přikázání milovat se navzájem. Když zůstáváme v Jeho lásce, umíme milovat druhé stejně tak, jako On miloval nás. Ježíš je příkladem závazku, který bychom měly mít v lásce ke svým bratrům a sestrám v Kristu: musíme být ochotné položit za druhé vlastní život, stejně jako Ježíš položil svůj život za nás.

Ne každá z nás bude kvůli své víře čelit okolnostem života či smrti nebo stát před rozhodnutím, zda položit život za někoho jiného. Některé z nás ale ano. Ježíš své učedníky varoval, že je svět bude nenávidět, protože nenáviděl Jeho. Svět bude vždy místem, kde jsou Kristovi následovníci pronásledováni. Ježíš nás varoval a dal tato přikázání proto, abychom zůstávaly v něm. I když v životě budeme čelit problémům, smrti a pronásledování, můžeme v něm zůstávat. To On je skutečným zdrojem života. On je révou, která nás posílí, dá nám, co potřebujeme, a pomůže nám. Kéž v něj věříme a držíme se ho jako své vinné révy, ať už nás v životě potká cokoliv.

Studijní deník Jistota věčnosti je k dispozici ve dvou formách: zdarma jako PDF ke stažení (najdete dole na této stránce), nebo k zakoupení jako krásný tištěný deník se stránkami pro vaši osobní studii a poznámky přes e-shop Book Depository (naleznete zde).

Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku a Instagramu pro každodenní povzbuzení a inspiraci z Božího Slova! Jsme tu pro vás!

Související studium Bible

Nenalezeno

Nejnovější