Vzkříšení i život (Jan 11:25–27)

Čtení: Jan 11:1–44
SOAP: Jan 11:25–27

„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.
A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky. Věříš tomu?“
„Ano, Pane,“ odpověděla. „Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš,
Boží Syn, který má přijít na svět.“

Ježíšova veřejná služba vrcholí zázrakem v Betanii. Do té doby udělal už mnoho zázraků, skrze které lidem dával najevo svou moc a autoritu. Svědčil o sobě, a i mnoho jiných o něm svědčilo, že je Božím Synem. Vrchol Ježíšovy veřejné služby Jan zaznamenává právě v příběhu o vzkříšení Lazara.

V této části evangelia nacházíme jak sedmé a poslední zázračné znamení, tak další Ježíšovo tvrzení o sobě samém. Když Marta přišla k Ježíši, vyznala svou víru v něho a také víru ve vzkříšení. A přestože její vyznání ukázalo, že věří v Ježíše jakožto Mesiáše, její chápání vzkříšení nebylo úplné. Ježíš jí na to řekl: „Já jsem vzkříšení a život“. Mluvil o své moci nad smrtí a také o moci dát život. Může totiž nejen křísit mrtvé, ale také dát všem, kdo v něho věří, věčný život.

Marta vyjádřila svou víru ve vzkříšení v poslední den a také víru v to, že Ježíš je Boží Syn. Nečekala ale, že v tu chvíli Ježíšova moc a moc vzkříšení promění její život.

Poslední zázračné znamení, které Ježíš udělal, nepočítáme-li jeho vlastní zmrtvýchvstání, bylo vzkříšení Lazara. Tímto zázrakem potvrdil své tvrzení. Tím, že ukázal, že má moc zvrátit smrt, ukázal také, že má moc dát život. Mnoho lidí včetně Marie, Marty, jeho učedníků a zástupu truchlících, bylo svědkem tohoto zázraku. Veřejně před nimi ukázal svou moc vzkřísit z mrtvých – moc zvrátit smrt a darovat život.

Než Ježíš Lazara vzkřísil, modlil se ke svému nebeskému Otci, čímž ukázal svou jednotu s Bohem. Svým učedníkům řekl, že Lazar zemře, aby byl Bůh oslaven. Při vzkříšení Lazara vzdal Ježíš slávu Bohu. Vykonal tento zázrak, aby v něj mnozí uvěřili.

Když věříme, že Ježíš je Vzkříšení a Život, a že je Syn Boží, dostáváme od něj věčný život. Přestože budeme čelit smrti, tak v Ježíši zažijeme také vzkříšení a věčný život po Jeho boku. Ani smrt nás nemůže oddělit od Jeho moci. Vzkříšení proměňuje naši věčnost a naši současnou situaci víc, než si vůbec dokážeme představit. Vše, co potřebujeme, je víra v Ježíše.

Studijní deník Jistota věčnosti je k dispozici ve dvou formách: zdarma jako PDF ke stažení (najdete dole na této stránce), nebo k zakoupení jako krásný tištěný deník se stránkami pro vaši osobní studii a poznámky přes e-shop Book Depository (naleznete zde).

Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku a Instagramu pro každodenní povzbuzení a inspiraci z Božího Slova! Jsme tu pro vás!

Související studium Bible

Nenalezeno

Nejnovější