Život v jeho jménu (Jan 20:31)

Čtení: Jan 20:19–31
SOAP: Jan 20:31

“Tato jsou ale zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu.”

Jak se blížíme ke konci Janova evangelia, tak zjišťujeme, že nám Jan jasně vysvětlil důvody, proč tuto knihu napsal. Vybral si konkrétní události v životě a službě Ježíše a uspořádal je do teologické argumentace, aby kdokoliv, kdo čte jeho slova, uvěřil, že Ježíš je Boží syn, a že v Jeho jméně je život.

V celém tomto evangeliu najdeme mnoho svědectví o tom, kým Ježíš je. Některá jsou od těch, kteří v něj věřili, např. Jan Křtitel, Ježíšovi učedníci nebo samařská žena. Ti, kteří na vlastní oči zažili Ježíšova zázračná znamení, se stali svědky celému světu o tom, kým je. Ježíš také svědčil sám o sobě a tvrdil, že je chléb života, světlo světa, dveře, dobrý pastýř, vzkříšení a život, cesta, pravda a život a ušlechtilá réva.

Všechna tato tvrzení a svědectví umožňují Janovým čtenářům poznat, kým Ježíš je, a v reakci na to v něj věřit a mít věčný život. Učedníci, kteří byli svědky těchto událostí, uvěřili – protože viděli vše, co Ježíš udělal. Tito učedníci byli spolehlivými svědky, protože právě jim se Ježíš zjevil způsobem, jakým se nezjevil celému světu. Viděli ho i po vzkříšení a svědčili, že opravdu žije.

Janovo evangelium bylo sepsáno pro dva typy čtenářů. Prvními jsou ti, kteří nevěří, že Ježíš Kristus je Boží Syn a jediná cesta k věčnému životu. Ti mohou Janovo evangelium číst a poznat pravdu. Mohou se od Jana a dalších učedníků dozvědět, proč je Ježíš tím, kým říká, že je. Druhým typem čtenáře je ten, který věří v Krista. Jan své evangelium sepsal proto, aby tito čtenáři mohli být posilněni ve své víře. Zaznamenaná osobní služba Ježíše je svědectvím o Jeho lásce a péči o ty, kteří v něj věří.

Janovo evangelium je mistrovským dílem sepsaným někým, kdo neměl žádné literární vzdělání. V každém slově vidíme inspiraci Ducha svatého. S pomocí Ducha svatého Jan sepsal toto umělecké dílo, aby svědčilo světu o Ježíši Kristu, Božím synu, aby všichni, kdo si jej přečtou, mohli najít život v Jeho jménu.

Studijní deník Jistota věčnosti je k dispozici ve dvou formách: zdarma jako PDF ke stažení (najdete dole na této stránce), nebo k zakoupení jako krásný tištěný deník se stránkami pro vaši osobní studii a poznámky přes e-shop Book Depository (naleznete zde).

Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku a Instagramu pro každodenní povzbuzení a inspiraci z Božího Slova! Jsme tu pro vás!

Související studium Bible

Nenalezeno

Nejnovější