Ježíš zemřel za tento národ… (Jan 11:51–52)

Čtení: Jan 11:45–12:11
SOAP: Jan 11:51–52

“To však neřekl sám od sebe, ale protože byl toho roku veleknězem, prorokoval, že Ježíš má zemřít za tento národ.
A nejen za tento národ, ale také aby shromáždil rozptýlené Boží děti v jedno.”

Vzkříšení Lazara bylo významnou událostí. U jeho hrobu stálo mnoho lidí, kteří sledovali, jak vychází ven. Ti lidé byli svědky toho, co Ježíš udělal, a uvěřili mu. Jiní ale šli rovnou za farizeji, kteří už dlouho hledali důvod pro to, aby mohli Ježíše zabít. Farizeové a městská rada se báli, že pokud by se Římané dozvěděli, že existuje židovský Mesiáš nebo někdo, koho Židé považují za krále, vymýtili by celý Izrael. Římané vraždili všechny, kteří se dopustili velezrady a židovský král spolu s každým, kdo jej následuje, by byl jistě považován za vlastizrádce.

Rozhodli se tedy, že Ježíš musí zemřít. Věřili, že pokud zemře jeden člověk a tím se zachrání celý národ, pak bude jeho smrt stát za to. Neuvědomovali si však, že Ježíšova smrt je nezachrání před Římany, nýbrž že zachrání celý svět před hříchem a smrtí.

Vzkříšení Lazara vedlo k smrti Ježíše a smrt Ježíše vedla k životu pro celý svět. Hospodin byl skrze Lazarovo vzkříšení oslaven, a co víc, byl také oslaven skrze smrt a zmrtvýchvstání Ježíše. Ježíš zemřel proto, aby lidé mohli uvěřit a být spaseni. Ježíš Kristus je Boží Syn a jediná cesta k věčnému životu. Jeho smrt přináší život každému, kdo v něj uvěří.

Marie byla svědkem spousty mocných skutků, které Ježíš během jejího života udělal. Jedním z nich bylo vzkříšení jejího bratra z mrtvých. Viděla Ježíšovu moc v akci na vlastní oči a skrze úžasné vyjádření dala najevo svou lásku k němu. Nabídla mu chválu. Pomazala Ježíšovo tělo jako by měl být pohřben a Ježíš to dovolil. Jestli tomu Marie porozuměla nebo ne, není jasné, ale Ježíš jasně věděl, co přijde, a tak Mariinu chválu přijal.

Toto je klíčová scéna Janova evangelia, od níž už vnímáme naléhavost a blízkost Ježíšovy smrti. Ježíš to také věděl. Věděl, že Jeho čas přichází. Od této chvíle čtenáři každá scéna naznačuje, co nastane.

V této části si máme všímat rozdílů mezi těmi, kteří Ježíši věřili a těmi, kteří ho udali. Mezi farizeji, kteří ho chtěli zabít, a Marií, která ho před jeho odsouzením a smrtí uctila. Znovu se nám také ukazuje, že Jidáš Ježíše zradí. Jan na začátku poslední kapitoly buduje napětí a napíná očekávání čtenáře, zatímco popisuje konec Ježíšovy veřejné služby a poslední dny před Jeho ukřižováním.

Studijní deník Jistota věčnosti je k dispozici ve dvou formách: zdarma jako PDF ke stažení (najdete dole na této stránce), nebo k zakoupení jako krásný tištěný deník se stránkami pro vaši osobní studii a poznámky přes e-shop Book Depository (naleznete zde).

Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku a Instagramu pro každodenní povzbuzení a inspiraci z Božího Slova! Jsme tu pro vás!

Související studium Bible

Nenalezeno

Nejnovější